REKRUTACJA 2019/2020

Zasady Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia:

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku       od 6 do 16 roku  życia                  (w wyjątkowych przypadkach od 5 roku życia- wymagana jest Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o dojrzałości szkolnej – dotyczy wyłącznie dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat)

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji                                            kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
– słuchu melodycznego;
– słuchu harmonicznego;
–  poczucia rytmu;
– pamięci muzycznej.

Każdy kandydat otrzymuje podczas przesłuchania następujące zadania:
– wykonanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu
– powtórzenie głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela na fortepianie
– powtórzenie za pomocą klaskania rytmów przedstawionych przez nauczyciela

Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki przesłuchania wstępnego w formie dwóch list:         „Listy osób przyjętych do szkoły” i „Listy rezerwowej”.
– Lista osób przyjętych do szkoły zawiera kandydatów, którzy pomyślnie przeszli egzamin wstępny i zostali przyjęci do szkoły.
– Lista rezerwowa zawiera kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie mogą być przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc. Jeżeli na początku roku szkolnego nastąpią rezygnacje uczniów, kandydaci z Listy rezerwowej będą przyjmowani w kolejności, w jakiej zostali umieszczeni na liście.

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły wnoszą opłatę ,,wpisową”.